Przedstawienie:

Jaki piękny dzień

Autor: Michel de Ghelderode przedstawienia tego autora >

Reżyser: Jerzy Kaliszewski przedstawienia tego reżysera >

Scenografia: Józef Szajna przedstawienia tego scenografa >

Obsada:

Pantagleize: Kazimierz Witkiewicz przedstawienia >

Bam - Bula: Jerzy Nowak przedstawienia >

Rachela Silberschatz: Halina Kwiatkowska przedstawienia >

Rachela Silberschatz : Halina Gryglaszewska przedstawienia >

Posaune: Roman Wójtowicz przedstawienia >

Innocenti: Marian Słojkowski przedstawienia >

Lekidam : Stanisław Gronkowski przedstawienia >

Bergol : Michał Żarnecki przedstawienia >

Sprzedawczyni piosenek : Zofia Więcławówna przedstawienia >

Mac - Bum : Zbigniew Filus przedstawienia >

* rola dublowana

Opis:

 

(…) Jerzy Kaliszewski posługiwał się zręcznie prawem, do groteski. Usprawiedliwia go w pełni sam tekst sztuki - groteskowo niekonsekwen­tny, często niejasny, tak, jak nieja­sny jest w ogóle nadrealizm, który w skojarzeniach myślowych belgij­skiego pisarza jest widoczny, a na­wet natrętny (…). Czy jednak ta groteska nie przysło­niła zasadniczych treści utworu? Za­równo tych "kontrrewolucyjnych" jak i "rewolucyjnych"? W ogólnym tonie - chyba nie (…)
(…) Wśród aktorów najtrudniejszą ro­lę do zagrania miał oczywiście Ka­zimierz Witkiewicz. Troszkę był on za poważny i sataniczny. Dopiero ostatnia scena śmierci Pantagleiza, kiedy przypadkowy wódz rewolucji łagodnie, w sposób wykwintny nie­mal wykrzykuje rewolucyjne hasło: "Taki piękny dzień!" została przez Witkiewicza zrobiona w sposób bli­ski doskonałości.
Dużą sensacją przedstawienia "Ta­ki piękny dzień!" jest rola Piotra Pawłowskiego. Jego adwokat dy­styngowany, który w zależności od postawy sądu albo "wkopuje" swo­ich klientów albo ich broni, jest po­kazany z dużym rozmachem aktor­skim. Pawłowski pokazuje całe tchó­rzostwo nieszczęsnego sługi ustroju, który zarabia "parę groszy".
Roman Wójtowicz w roli policjan­ta był bardzo wesołą postacią, po­wiedziałbym - aż za wesołą. Bam-Bula Jerzego Nowaka był w miarę krzykliwy, niesamowity i poczciwy. (…) Anarchista Bergol w wykonaniu Michała Żarneckiego był podobny do pirata - można i tak. Podobno anarchiści są podobni do piratów. Stanisław Gronkowski jak zwykle bardzo lekko, fi­nezyjnie niemal potraktował postać poety sławiącego w zależności od kierunku wiatrów politycznych - możnych tego świata. Zbigniew Filus w roli generała Mac-Buma po­kazał dzielność żołdaków z najlep­szej strony. Tak, z najlepszej strony. Trzęsący portkami generał Mac-Bum nawet przed sądem budzi naszą sympatię, tak jak budzą odrazę żoł­dacy maszerujący w ordynku i śpie­wający piosenkę zarówno banalną jak i beznadziejną (dobrze grali żoł­nierzy Jan Krzywdziak i Janusz Zawirski). Halina Kwiatkowska w roli Racheli Silberschatz i Zofia Więcławówna jako sprzedawczyni piosenek nie były dalekie od tekstu. W pozo­stałych rolach wystąpili Władysław Neubelt (szef biura), Tadeusz Śliwiak (zastępca szefa biura) i Włady­sław Olszyn (nadgenerał) (…). 
 
Olgierd Jędrzejczyk, I nie miłować ciężko, i miłować..., Gazeta Krakowska 1958, nr 86.
 
(…) Kaliszewski przeraził się tej dzi­kiej, nieokiełznanej kakofonii, nie zabrzmiała więc w jego przedstawieniu mocno także owa nuta jedna, bolesna, jaka się wybić powinna - ton tragedii, nie tylko okrutnej, bez­myślnej, ale przede wszystkim żywej, ludzkiej, lirycznej. (…) Halina Kwiatkowska, Kazi­mierz Witkiewicz, Jerzy Nowak przekazali cały pulsujący w ich ro­lach niepokój, dramatyczną jakąś, gorącą pasję i nienazwane bodźce, które zmuszały ich do życia, działa­nia, miłości. Witkiewicz miał sceny bezradnego, samotnego zbłąkania w świecie, dorównujące sugestywnością niezapomnianym kreacjom chaplinowskiego Charliego. Ale Marian Słojkowski, Roman Wójtowicz czy Zbigniew Filus byli już zbyt racjo­nalistycznie i bezpośrednio pomyśla­nymi marionetkami.
Dekoracje zaprojektował Józef Szajna pożyteczne dla reżysera i nie banalne dla widza. Ale od początku sprawiały wrażenie jak gdyby stra­szny sen już się skończył, gdy tym­czasem Ghelderode dopiero rozpo­czynał śnić swoje widziadła i majaki świata.
 
Zygmunt Greń, Dzyndzel rewolucyjny, Życie Literackie 1958, nr 17.

Animacje kostiumów

Narodowy Stary Teatr w Krakowie tel. 48 12 4228566, 48 12 4228020 wew. 134 fax 12 2927512 e-mail:muzeum@stary.pl
Copyright 2011